Documento de Actividades do Doutorando

Unha vez matriculado no Programa, materializarase para cada doutorando o documento de actividades personalizado a efectos do rexistro individualizado. Nel inscribiranse todas as actividades de interese para o desenvolvemento do doutorando segundo o que estableza a unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade e será avaliado anualmente pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento. Devandito documento deberá axustarse ao formato establecido, rexistrarse na aplicación informática e deberá quedar constancia documental que acredite a realización das actividades realizadas polo doutorando.

O doutorando terá acceso ao Documento de Actividades de Doutorando para anotar e actualizar as actividades que realice no contexto do programa. Os seus rexistros serán validados polo órgano académico correspondente tras a valoración do/a Titor/a e o/a Director/a, previa comprobación por parte da administración da autenticidade/veracidade dos méritos alegados, de ser o caso.

Ao Documento de Actividades de Doutorando terán acceso, para as funcións que correspondan en cada caso, o doutorando, o/a Titor/a, o/a Director/a de tese, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento, a unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade e o persoal de administración responsable.

 

Plan de Investigación

Antes de seis meses a contar desde a data da matrícula o doutorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía que empregará e os obxectivos que se han de alcanzar, así como os medios e a planificación temporal para alcanzalos. O plan deberá ser presentado e avalado co informe do/a Director/a e do/a Titor/a e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderase mellorar e detallar no proceso de avaliación anual contando co aval do/a Titor/a e o/a Director/a.

Anualmente a Comisión Académica do Programa de Doutoramento avaliará o Plan de investigación e o Documento de Actividades e dispoñerá para realizar a avaliación dos informes que para ese efecto deberán emitir o/a Titor/a e o/a Director/a. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no Programa. No caso de avaliación negativa, que será debidamente motivada, o doutorando deberá ser de novo avaliado no prazo de seis meses, para o que elaborará un novo Plan de Investigación. No suposto de producirse unha nova avaliación negativa, o doutorando causará baixa definitiva no Programa.

 

Compromiso de supervisión

As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doctorandos reflectirase nun Compromiso de supervisión. Devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a Titor/a e o doutorando nun prazo máximo dun mes para contar desde a data de matrícula, incorporándose a firma do/a Director/a no momento da súa designación.

Este Compromiso de supervisión incorporarase ao Documento de Actividades do Doutorando no momento da súa firma por todos os implicados No Compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluíndo os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a duración do mesmo. Incluiranse tamén os deberes do/a Titor/av do doutorando e do/a Director/a de tese.

No compromiso de supervisión deberán figurar as condicións nas que se publicará a tese de doutoramento.